Elvis CD Singles

  • After collecting Elvis records for many years, I have learned one thing ... never use the word "complete" about any outline of Elvis releases. Therefore, I would rather call this a "comprehensive" list of the official CD single releases. There is also released a wealth of promo singles ... these are basically excluded from this overview.

  • Etter å ha samlet Elvis plater i mange år, har jeg lært meg en ting… bruk aldri ordet «komplett» om noen oversikt over Elvis utgivelser. Derfor vil jeg heller kalle dette en «omfattende» oversikt over de offisielle CD singel utgivelsene. Det er i tillegg sluppet et vell av rene promo singler… disse er i utgangspunktet utelatt fra denne oversikten.

What is a CD single?

A CD single is a music-single in the normal 5 inch CD size. This format was introduced in the mid-80s; just a few years after the CD album saw the light of day. In the beginning of the 90s the CD single became the sole standard music-single, about the same time as the traditional vinyl single completely vanished.

CD singles vary in length from 2 songs (like a traditional vinyl single), to five or six songs (similar to a traditional EP record). A single often contains remixed versions of the main track; similar to what was common practice on the 12 inch vinyl single/ EP. Depending on the nation, there exist limits on the number of songs and total length for sales to count in the singles charts.


En CD-singel er en musikk-singel i standard 5-tommers CD størrelse. Formatet ble introdusert på midten av 80-tallet, et par år etter at CD-albumet hadde sett dagens lys. Først på starten av 90-tallet etablerte CD-singelen seg i markedet, omtrent samtidig som den tradisjonelle vinylsingelen fullstendig døde hen.

Kommersielt distribuerte CD-singler varierer i lengde fra 2 sanger (som en tradisjonell vinylsingel), til fem-seks sanger (tilsvarende en tradisjonell EP-plate). Ofte inneholder singler remiksede versjoner av hovedsporet, tilsvarende det som var vanlig praksis på 12-tommers vinylsingel/Ep. Basert på regler i de respektive land, er det av betydning hvor mye musikk en CD-singel inneholder for å kunne inkluderes på singellister.

In a historical perspective

Dire Straits' single "Brothers in Arms" from 1985 is considered to be the world's first CD single. In 1987 sales of CD singles were included in the official single chart in England. The first CD single release which achieved #1 on the charts was Whitney Houston's "I Wanna Dance with Somebody (Who Loves Me)" in May 1987.

In the late 80s some record labels tried out the 3-inch CD-single, but this was not a success in the US and it vanished after a short time, although it was fairly popular in Japan.

In the 90s it was common to release both a regular CD single with two tracks, and a Maxi-Single with three to five tracks, usually with remixed versions of the main track. (Read more about the Maxi-Single here)


Dire Straits’ singel «Brothers In Arms» fra 1985 regnes for å være verdens første CD-singel. Først i 1987 ble salget av CD-singler inkludert i de offisielle hitlistene i England. Den første utgivelsen som oppnådde førsteplass på hitlistene var Whitney Houstons «I Wanna Dance With Somebody (Who Loves Me)» i mai 1987.

På slutten av 80-tallet forsøkte plateselskapene seg på en 3-tommers CD-singel, men denne slo ikke godt an i USA og den forsvant etter kort tid, selv om den ble relativt populær i Japan.

På 90-tallet ble det vanlig å gi ut både en vanlig CD-singel med to spor, og en Maxi-Singel med tre til fem spor, som oftest med remiksede versjoner av hovedsporet. (Les mer om Maxi-Singel her)

In a terminal state

In the late 90s the major record companies began to limit the distribution of CD singles, highly motivated by the fact that the singles took some of the sales of CD albums (where the margins for earnings was far healthier).

In 1998, Billboard changed the whole concept of their list in the United States. The changes resulted in that radio airings became the only criterion for the chart position. This had its origin in the fact that the major record companies completely stopped distributing CD-singles in the mass market. In England and many other countries in Europe the CD-single stood its ground much longer, and the charts in these countries were solely based on the sales of CD singles at least 2 or 3 years longer.

During the first years of the new millennium legal downloads of music (e.g. iTunes) was included in the charts worldwide.

In August 2008, the Woolworths Group, which then accounted for more than 35% of the sales of CD singles, decided to close the sales of this format. The decision was founded on a downright nonexistent sale, and the buyers almost exclusively bought single tracks via downloading.

Music media worldwide have declared the CD-single to be stone cold dead. Most music stores no longer keep CD singles in their range. Some record companies still release a small assortment of CD singles, only intended for collectors.

In 2013, you can still find a small selection of CD singles at HMV Oxford Street, London (England's largest record store), but this is limited to some charity releases and songs from TV shows like X Factor and Idol.


På slutten av 90-tallet startet de store plateselskapene å innskrenke distribusjonen av CD-singler, sterkt motivert av at de opplevde at singlene tok noe av salget fra CD-albumene der marginene for inntjening var større.

I 1998 endret Billboard i USA hele konseptet for sin liste; da ble det gjort endringer som medførte at registrerte radiospillinger ble det eneste kriteriet for listeplasseringen. Dette hadde sin bakgrunn i at de store plateselskapene helt sluttet med å distribuere CD-singler bredt ut i markedet. I England, og flere andre steder i Europa holdt CD-singelen stand mye lenger, og hitlistene i disse landene ble ene og alene basert på salg av CD-singler til etter millenniums-skiftet.

I løpet av de første årene på 2000-tallet ble også legale nedlastninger av musikk (for eksempel iTunes) inkludert på hitlistene verden over.

I august 2008 besluttet Woolworths Group, som da sto for over 35 % av salget av CD-singler, at de skulle stoppe med salg av dette formatet. Dette baserte seg på en fullstendig tørke i salget, og at markedet nesten utelukkende kjøpte singelspor via nedlastning av filformat.

Musikkmedier verden over har erklært CD-singelen for steindød. De aller fleste musikkbutikker og platekjeder fører ikke lenger CD-singler i sortimentet. Plateselskapene gir fremdeles ut et lite sortiment av CD-singler, kun ment for samlere.

I 2013 kan man fremdeles finne et lite utvalg CD-singler hos HMV i Oxford Street, London (Englands største platebutikk), men dette er begrenset til veldedighetsutgivelser og sanger fra TV-show som X Factor og Idol.

Stuck On You – 1987 – BMG UK/ Germany

We must consider the single "Stuck On You" to be the first official CD single with Elvis. The single was released in a Slim Jewel Case.


Singelen «Stuck On You» må regnes for å være den første offisielle CD-singelen med Elvis. Singelen ble utgitt i Slim Jewel Case.


1. Stuck On You – 2. Fame and Fortune – 3. Anyway You Want Me – 4. Are You Lonesome Tonight?

Mean Woman Blues - 1989 - Germany

This German RCA single was also released as a 12" vinyl single. The single was released in a Slim Jewel Case.


Denne tyske RCA singelen ble også utgitt som 12’’ vinyl-single. Singelen ble utgitt i Slim Jewel Case.


1. Mean Woman Blues – 2. I Beg Of You – 3. Party – 4. Mean Woman Blues (Dub Version)

Commemorative Jukebox Series – 1989 – BMG USA

This American series was only sold in conjunction with Jukeboxes. The records don’t contain any rare tracks, but the complete series of 5 discs are much sought after by collectors. The picture is of CD #2.


Denne amerikanske serien ble kun solgt i forbindelse med Jukebokser. Platene inneholder ikke noen sjeldne spor, men den komplette serien på 5 plater er ettertraktet blant samlere. Platen som er avbildet er CD #2.


CD 1: 1. Hound Dog – 2. Don't Be Cruel / CD 2: 1. Can't Help Falling In Love – 2. Rock-A-Hula Baby ("Twist" Special) / CD 3: 1. Jailhouse Rock – 2. Treat Me Nice / CD 4: 1. Blue Suede Shoes – 2. Tutti Frutti / CD 5: 1. Are You Lonesome Tonight? – 2. I Gotta Know

Heartbreak Hotel – 1989 – BMG Austria

This rare Austrian 3 inch single came in a cardboard sleeve. The single was wrapped in a plastic hanger. Note that the song "Don’t Be Cruel" erroneously was titled "Don’t Be Cruel (To A Heart That's True)".


Denne sjeldne østeriske 3 tommers singelen kom i et pappomslag. Selve singelen var pakket inn i et plastikkoppheng. Legg merke til at sangen «Don’t Be Cruel» feilaktig er titulert som «Don’t Be Cruel (To A Heart That’s True)».


1. Heartbreak Hotel – 2. I Was The One – 3. Don't Be Cruel (To A Heart That's True) – 4. Hound Dog

Kiss Me Quick – 1989 – BMG Hong Kong

This rare 3 inch single was produced in Hong Kong. It came in a cardboard sleeve. The single was released in conjunction with the Hong Kong's International Elvis Fan Club’s 21 year celebration. The dub version of "Mean Woman Blues" was almost simultaneously released on the German single "Mean Woman Blues".


Denne sjeldne 3 tommers singelen ble produsert i Hong Kong. Den kom i et pappomslag. Singelen ble produsert for å markere feiringen av Hong Kongs Internasjonale Elvis Fanklubbs 21 års dag. Dub versjonen av «Mean Woman Blues» ble nesten samtidig utgitt på den tyske singelen «Mean Woman Blues».


1. Kiss Me Quick – 2. Suspicious Minds – 3. Merry Christmas Baby – 4. Mean Woman Blues (Dub Version)

Mystery Train – 1989 – BMG Japan

This rare Japanese 3 inch single came in a cardboard sleeve. The single was released in conjunction with the critically acclaimed movie Mystery Train (USA/ Japan) where the action takes place in Memphis, Tennessee.


Denne sjeldne japanske 3 tommers singelen kom i et pappomslag. Singelen ble utgitt i sammenheng med den kritikerroste filmen Mystery Train (USA/ Japan) der handlingen foregår i Memphis, Tennessee.


1. Mystery Train – 2. Blue Moon

One Night With You – 1989 – BMG Netherland

This rare Dutch 3 inch single came in a cardboard sleeve. The single was packaged in a plastic hanger. The song “One Night” is incorrectly titled “One Night With You”.


Denne sjeldne nederlandske 3 tommers singelen kom i et pappomslag. Selve singelen var pakket inn i et plastikkoppheng. Sangen «One Night» er feilaktig titulert «One Night With You».


1. One Night With You – 2. Guitar Man

Live In Las Vegas: From International Hotel in Las Vegas, August 1969 – 1991 – BMG UK/ Germany

This single contains 4 tracks taken from Elvis' first season in Las Vegas after his comeback in 1968. With the exception of the now legendary laughing version of "Are You Lonesome Tonight?", this single only contained previously unreleased tracks. The single was released in a Slim Jewel Case.


Denne singelen inneholder 4 spor hentet fra Elvis’ første sesong i Las Vegas etter comebacket i 1968. Med unntak av den etter hvert legendariske latterversjonen av «Are You Lonesome Tonight?», var sporene tidligere uutgitt. Singelen ble utgitt i Slim Jewel Case.


1. Are You Lonesome Tonight? (Laughing Version) – 2. Runaway (Unreleased Version) – 3. Baby, What You Want Me To Do (Unreleased Version) – 4. Reconsider Baby (Unreleased Version)

Merry Christmas Baby – 1991 – BMG Netherland

This very rare Dutch CD single came in a cardboard sleeve.


Denne meget sjeldne nederlandske CD-singelen kom i et pappomslag.


1. Merry Christmas Baby – 2. Silent Night

Love Me Tender – 1991 – BMG Netherland

This Dutch single came in a cardboard sleeve. The back cover contains the official “Elvis In The 90's” sticker.


Denne nederlandske singelen kom i et pappomslag. Baksiden av omslaget inneholder det offisielle «Elvis In The 90’s» klistremerket.


1. Love Me Tender – 2. Love Letters

Don't Be Cruel – 1992 – BMG UK/ Germany

This single was released in connection with the 15th anniversary of Elvis' death. The single was released in a Slim Jewel Case.


Denne singelen ble utgitt i forbindelse med 15-årsmarkeringen av Elvis’ bortgang. Singelen ble utgitt i Slim Jewel Case.


1. Don't Be Cruel – 2. All Shook Up – 3. Jailhouse Rock – 4. I Need Your Love Tonight (Alternate Take 9)

Don't Be Cruel – 1992 – BMG France

This French single was released to promote the French 2CD release La Voix You Rock. The single was released in a cardboard sleeve.


Denne franske singelen ble utgitt for å promotere den franske 2CD-utgivelsen La Voix Du Rock. Singelen ble utgitt i et pappomslag.


1. Don't Be Cruel – 2. Fame And Fortune

Don't Be Cruel – 1992 – BMG USA

This US single was released to promote the CD box King Of Rock 'N' Roll: The Complete 50's Masters. The Elvis logo on the cover was the same that was used on the box. The single was released in a regular Jewel Case.


Denne amerikanske singelen ble utgitt for å promotere CD-boksen King Of Rock 'N' Roll: The Complete 50's Masters. Elvis-logoen på omslaget er den samme som ble benyttet på den nevnte boksen. Singelen ble utgitt i vanlig Jewel Case.


1. Don't Be Cruel – 2. Ain't That Loving You Baby (Fast Version - Alternate Take 1) – 3. Blue Christmas – 4. Love Me Tender – 5. Heartbreak Hotel

Can't Help Falling in Love – 1993 – BMG Italy

This Italian single was released to promote the CD The King. On the back cover it is noted that tracks two and three are taken from the box-set Elvis From Nashville - The Essential 60's Masters I. The title of the box-set is therefore mistyped. The correct title is From Nashville To Memphis - The Essential 60's Masters I. By the way, tracks two and three are not taken from the CD box at all! The single was released in a cardboard sleeve. This CD is extremely difficult to obtain.


Denne italienske singelen ble gitt ut for å promotere CD-utgivelsen The King. På baksiden av omslaget er det anmerket at spor to og tre er hentet fra Elvis From Nashville – The Essential 60’s Masters I. Tittelen på utgivelsen er altså skrevet feil. Den riktige tittelen er From Nashville To Memphis - The Essential 60's Masters I. Ikke nok med det; spor to og tre er heller ikke hentet fra denne CD-boksen. Singelen ble utgitt i et pappomslag. Denne er ekstremt vanskelig å få tak i.


1. Can't Help Falling In Love – 2. Suspicious Minds – 3. In The Ghetto

Love Me Tender – 1993 – BMG France (made in Germany)

This rare German single was released to promote the French CD-release Romantique. Tracks 2-4 are taken from the box-set From Nashville To Memphis - The Essential 60's Masters I. The single was released in a Slim Jewel Case.


Denne sjeldne tyske singelen ble utgitt for å promotere den franske CD-utgivelsen Romantique. Spor 2-4 er hentet fra From Nashville To Memphis - The Essential 60's Masters I. Singelen ble utgitt i Slim Jewel Case.


1. Love Me Tender – 2. I'm Yours – 3. Just Tell Her Jim Said Hello – 4. Inherit The Wind

If Every Day Was Like Christmas – 1994 – BMG Netherland

This Dutch single was produced by the Elvis fan club “It's Elvis Time”. It came in a cardboard sleeve, which was a reproduction of the original American single.


Denne nederlandske singelen ble produsert for Elvis fanklubben «It’s Elvis Time». Den kom i et pappomslag som var en reproduksjon av den originale amerikanske singelen.


1. If Every Day Was Like Christmas – 2. How Would You Like To Be

Crying In The Chapel – 1994 - Netherland

This Dutch single was produced by the Elvis fan club “It's Elvis Time”. It came in a cardboard sleeve, which was a reproduction of the original American single.


Denne nederlandske singelen ble produsert for Elvis fanklubben «It’s Elvis Time». Den kom i et pappomslag som var en reproduksjon av den originale amerikanske singelen.


1. Crying In The Chapel – 2. I Believe In The Man In The Sky

Jailhouse Rock - 1994 - BMG Netherland

This Dutch single was produced by the Elvis fan club “It's Elvis Time”. It came in a cardboard sleeve, which was a reproduction of the original American single.


Denne nederlandske singelen ble produsert for Elvis fanklubben «It’s Elvis Time». Den kom i et pappomslag som var en reproduksjon av den originale amerikanske singelen.


1. Jailhouse Rock – 2. Treat Me Nice

The Twelfth Of Never – 1995 – BMG EU

This single was released in conjunction with the great 70s CD box Walk A Mile In My Shoes: The Essential 70' Masters. The song "The Twelfth Of Never" is a rehearsal recording made in August 1974, and it remained unreleased until it was included on the aforementioned Walk A Mile ... The single was released in a Slim Jewel Case.


Denne singelen ble utgitt i forbindelse med den store 70-talls CD-boksen Walk A Mile In My Shoes: The Essential 70’ Masters. Sangen «The Twelfth Of Never» er et øvelsesopptak gjort i august 1974, og den forble uutgitt helt frem til at den ble inkludert på den nevnte Walk A Mile… Singelen ble utgitt i Slim Jewel Case.


1. The Twelfth Of Never (Informal Rehearsal) – 2. Walk A Miles In My Shoes – 3. Burning Love

Teddy Bear – 1995 – BMG Netherlands

This Dutch single was produced by the Elvis fan club “It's Elvis Time”. It came in a cardboard sleeve, which was a reproduction of the original American single.


Denne nederlandske singelen ble produsert for Elvis fanklubben «It’s Elvis Time». Den kom i et pappomslag som var en reproduksjon av den originale amerikanske singelen.


1. Teddy Bear – 2. Loving You

Heartbreak Hotel – 1996 – BMG USA/ EU

This single was released to promote the launch of international CD Elvis '56, in conjunction with the 40th anniversary of Elvis' breakthrough. The release contained two previously unreleased tracks. The single was released in a Slim Jewel Case.


Denne singelen ble gitt ut i forbindelse med den internasjonale storsatsningen på CD-utgivelsen Elvis ’56, som markerte 40-års jubileet for Elvis’ gjennombruddsår. Utgivelsen inneholdt to tidligere uutgitte spor. Singelen ble utgitt i Slim Jewel Case.


1. Heartbreak Hotel – 2. I Was The One – 3. Heartbreak Hotel (Alternate Take 5 - Intro - Previously Unreleased) – 4. I Was The One (Alternate Take 2 - Previously Unreleased)

Love Me Tender – 1997 – BMG Special Market USA

This American "shaped" single was only released in a limited edition. The single was released in regular jewel case, without any cover sleeve.


Denne amerikanske «shaped» singelen ble kun utgitt i et begrenset opplag. Singelen ble utgitt i vanlig Jewel Case, uten papiromslag.


1. Love Me Tender

Always On My Mind / Wooden Heart (Unreleased CD single) - 1997 – BMG Germany

Though made ready for release, this German single never made it to the record stores. Only a few copies were sent to some German radio stations. Needless to say; this is very much sought after by collectors and it is almost impossible to obtain. The single came in a Slim Jewel Case.


Denne tyske singelen ble gjort klar for utgivelse, men ble aldri publisert kommersielt. Kun noen få kopier ble sendt ut til tyske radiostasjoner. Unødvendig å si; denne er svært ettertraktet blant samlere, og er i prinsippet nesten umulig å få tak i. Singelen kom i Slim Jewel Case.


1. Always On My Mind (Alternate Take 2) – 2. Wooden Heart – 3. Bad Nauheim Medley – 4. If He Were A Father (Spoken Words)

Always On My Mind – 1997 – BMG EU

This single was released to promote the European CD release Always Elvis. This came in a cardboard sleeve.


Denne singelen ble gitt ut for å promotere den europeiske CD-utgivelsen Always Elvis. Denne ble utgitt med pappomslag.


1. Always On My Mind – 2. Separate Ways

Always On My Mind: Shaped CD – 1997 – BMG EU

This "shaped" single was released simultaneously with the corresponding release with the cardboard sleeve (see above). It was released to promote the European CD release Always Elvis. The single came in a Slim Jewel Case.


Denne «shaped» singelen kom samtidig med den tilsvarende utgivelsen med pappomslag (se ovenfor). Den ble utgitt for å promotere den europeiske CD-utgivelsen Always Elvis. Singelen kom i Slim Jewel Case.


1. Always On My Mind – 2. Separate Ways

Always On My Mind – 1997 – BMG Netherland

A Dutch version of the above-mentioned "Always On My Mind" singles. It was released to promote the Dutch version of the CD Always Elvis. The front of the sleeve is equivalent to the back cover of the two aforementioned singles. The single came in Slim Jewel Case.


En nederlandsk utgave av de ovenfor nevnte «Always On My Mind» singlene. Den ble utgitt for å promotere den nederlandske utgaven av Always Elvis. Forsiden av omslaget er tilsvarende baksiden på de to ovenfor nevnte. Singelen kom i Slim Jewel Case.


1. Always On My Mind – 2. Separate Ways – 3. Bad Nauheim Medley (Home Recordings 1958)

Always On My Mind - 1997 - BMG EU

This single was released in conjunction with the CD Always On My Mind: The Ultimate Love Songs Collection. The single came in Slim Jewel Case. The cover of this release differs distinctly from the norm when it comes to Elvis releases; no picture of the King on the cover!


Denne singelen ble gitt ut i forbindelse med CD-platen Always On My Mind: The Ultimate Love Songs Collection. Singelen kom i Slim Jewel Case. Omslaget på denne utgivelsen skiller seg markant ut fra det som er vanlig når det gjelder Elvis-utgivelser generelt; intet bilde av Kongen på omslaget!


1. Always On My Mind (Orchestral Version) – 2. Are You Lonesome Tonight? (Laughing Version) – 3. Moody Blue – 4. Way Down

Always On My Mind: Collector’s Edition – 1997 – BMG UK/ Ireland

As with the single with the same name mentioned above, this English Collector's Edition was released in conjunction with the CD Always On My Mind: The Ultimate Love Songs Collection. The content differs from the aforementioned European edition; Collector's Edition includes alternate takes of "Always On My Mind" and "Separate Ways". The single came in a Slim Jewel Case.


I likhet med singelen nevnt ovenfor med samme navn, ble denne engelske Collector’s Edition utgitt i forbindelse med CD-platen Always On My Mind: The Ultimate Love Songs Collection. Innholdet skiller seg fra den nevnte europeiske utgaven; Collector’s Edition inkluderer alternative tagninger av «Always On My Mind» og «Separate Ways». Singelen kom i Slim Jewel Case.


1. Always On My Mind – 2. Are You Lonesome Tonight? (Laughing Version) – 3. Always On My Mind (Alternate Take 2) – 4. Separate Ways (Alternate Take 25)

Always On My Mind – 1997 – BMG Brazil

This Brazilian single was released in a Slim Jewel Case. The cover contains the Official “Elvis in the 90's” sticker.


Denne brasilianske singelen ble utgitt i Slim Jewel Case. Omslaget inneholder det offisielle «Elvis In The 90’s» klistremerket.


1. Always On My Mind (Orchestral Version) – 2. Are You Lonesome Tonight? (Laughing Version) – 3. Kiss Me Quick – 4. Sylvia

Elvis 77 – 97: The Legend Lives On / 20th Anniversary Singles Set – 1997 – BMG Special Product USA

Elvis 77-97 was published by Transworld Entertainment under license from BMG, USA. This release was only sold through selected retailers in the United States; TWE Outlets, Coconuts, Tape World and Record Town. The box contains 5 CD singles where singles are wrapped in paper sleeves with a picture on the outside that corresponds to the layout on the CD-record. The box is made of cardboard. This box set was released in conjunction with the 20 year anniversary of Elvis' death.


Elvis 77-97 er utgitt av Transworld Entertainment på lisens fra BMG, USA. Denne utgivelsen ble kun solgt via utvalgte forhandlere i USA; TWE Outlets, Coconuts, Tape World og Record Town. Boksen inneholder 5 CD-singler der singlene er pakket i papiromslag med et bilde på utsiden som tilsvarer layouten på selve CD-platen. Selve boksen er i papp. Denne ble gitt ut i forbindelse med 20 års markeringen av Elvis’ bortgang.


CD 1: 1. Heartbreak Hotel – 2. Love Me Tender / CD 2: 1. Hound Dog – 2. It's Now Or Never / CD 3: 1. Don't Be Cruel – 2. Can't Help Falling In Love / CD 4: 1. All Shook Up – 2. Are You Lonesome Tonight? / CD 5: 1. In The Ghetto – 2. Stuck On You

20th Anniversary Sampler: Blockbuster exclusive – 1997 – BMG USA

This 20th Anniversary Sampler was produced exclusively by Blockbuster Music Stores, to promote the CD releases Platinum - A Life In Music, Blue Hawaii, Elvis Aaron Presley and Golden Celebration. This CD is included in this overview because this release is neither a “promo” nor a “sampler” (although the title indicates this). Nowhere on the cover is it printed “For Promotional Use Only - Not For Sale”, and in addition, this record was produced in 10,000 copies, which is not normal for a promo release. It was released in regular Jewel Case.


20th Anniversary Sampler ble produsert eksklusivt av Blockbuster Music Stores, for å promotere utgivelsene Platinum - A Life In Music, Blue Hawaii, Elvis Aron Presley og Golden Celebration. Den er inkludert i denne oversikten siden denne utgivelsen teknisk sett ikke er en «promo» eller en «sampler» (selv om tittelen indikerer dette). Ingen steder på omslaget er det trykket «For Promotional Use Only - Not For Sale», og i tillegg ble utgivelsen produsert i 10.000 eksemplarer, noe som ikke er normalt for en promo-utgivelse. Den ble utgitt i vanlig Jewel Case.


1. Jailhouse Rock – 2. All Shook Up – 3. Can´t Help Falling In Love (Movie Version - Alternate Take 23) – 4. Burning Love (Alternate Take 1 - Previously Unreleased on CD) – 5. America The Beautiful (Live Las Vegas, Nevada December 6, 1975 MS - Previously Unreleased on CD) – 6. The Fool (Home Recording 1958 - Previously Unreleased on CD)

20th Anniversary – 1997 – BMG France

20th Anniversary was released by Scopus Records under license of BMG, France. The box contains a "shaped" CD single, a phone card and a booklet. It was only released in a limited edition of 2,000 copies, and published in conjunction with the 20 year anniversary of Elvis' death.


20th Anniversary ble gitt ut av Scopus Records på lisens fra BMG, Frankrike. Boksen inneholder en «shaped» CD-singel, et telefonkort og et hefte. Den ble kun utgitt i et begrenset opplag på 2000 eksemplarer, i forbindelse med 20 års markeringen av Elvis’ bortgang.


1. Love Me Tender – 2. Jailhouse Rock

In The Ghetto – 1997 – BMG Spain

This Spanish single was released in conjunction with the CD release 20 Aniversario Sus Grandes Canciones De Amor. It came in a cardboard sleeve which was a reproduction of the original American single.


Denne spanske singelen ble utgitt i anledning CD-utgivelsen 20 Aniversario Sus Grandes Canciones De Amor. Den kom i et pappomslag som var en reproduksjon av den originale amerikanske singelen.


1. In the Ghetto – 2. Any Day Now

It's Now Or Never – 1997 – BMG Spain

This Spanish single was released in conjunction with the CD release 20 Aniversario Sus Grandes Canciones De Amor. It came in a cardboard sleeve which was a reproduction of the original American single.


Denne spanske singelen ble utgitt i anledning CD-utgivelsen 20 Aniversario Sus Grandes Canciones De Amor. Den kom i et pappomslag som var en reproduksjon av den originale amerikanske singelen.


1. It's Now Or Never – 2. A Mess Of Blues

Good Rockin' Tonight – 1997 – BMG Sweden

This Swedish single was only sold in a limited edition along with the book Elvis: Kung of Sweden. The single came with a cardboard sleeve. You can read more about the book here.


Denne svenske singelen ble kun solgt i et begrenset opplag sammen med boken Elvis: Kung av Sverige. Singelen kom med pappomslag. Du kan lese mer om boken her.


1. Good Rockin' Tonight – 2. Blue Moon Of Kentucky – 3. Milkcow Blues Boogie – 4. That's All Right

Eclipse Shape CD – 1998 – BMG Special Product (Eclipse Music) USA

This single box was released in a limited edition of 10,000 copies. It contained a 24-page booklet, a "shaped" single and a plastic rack for the CD.


Denne singleboksen ble utgitt i et begrenset opplag på 10.000 eksemplarer. Den inneholdt et 24-siders hefte, en «shaped» singel og et plastikkstativ for CD-platen.


1. Hound Dog – 2. Don't Be Cruel – 3. All Shook Up – 4. Jailhouse Rock

Always On My Mind - 1999 – BMG France

This French single was released in conjunction with the CD release Love & Rock Songs: Limited Edition Box Set. This single came in a cardboard sleeve.


Denne franske singelen ble utgitt i anledning CD-utgivelsen Love & Rock Songs: Limited Edition Box Set. Denne singelen kom i et pappomslag.


1. Always On My Mind – 2. Are You Lonesome Tonight? (Laughing Version)

Suspicious Minds Artist Of The Century | Limited Edition (1 of 3) – 1999 – BMG Netherland

This Dutch single is part one in a series of three singles, released in conjunction with the 3CD Box Artist Of The Century. The first single in the series contains a 50's picture of Elvis on the front, and it came in a cardboard sleeve.


Denne nederlandske singelen er del en i en serie på tre singler, utgitt i anledning 3CD-boksen Artist Of The Century. Denne første singelen i serien inneholder et 50-talls bilde av Elvis på forsiden, og den kom i et pappomslag.


1. Suspicious Minds – 2. Shake, Rattle And Roll

Suspicious Minds Artist Of The Century | Limited Edition (2 of 3) – 1999 – BMG Netherland

This Dutch single is part two in a series of three singles, released in conjunction with the 3CD Box Artist Of The Century. The second single in the series contains a 60's picture of Elvis on the front, and it came in a cardboard sleeve.


Denne nederlandske singelen er del to i en serie på tre singler, utgitt i anledning 3CD-boksen Artist Of The Century. Denne andre singelen i serien inneholder et 60-talls bilde av Elvis på forsiden, og den kom i et pappomslag.


1. Suspicious Minds – 2. In The Ghetto – 3. Reconsider Baby – 4. Little Egypt

Suspicious Minds Artist Of The Century | Limited Edition (3 of 3) – 1999 – BMG Netherland

This Dutch single is part three in a series of three singles, released in conjunction with the 3CD Box Artist Of The Century. The third single in the series contains a 70's picture of Elvis on the front, and it came in a cardboard sleeve.


Denne nederlandske singelen er del tre i en serie på tre singler, utgitt i anledning 3CD-boksen Artist Of The Century. Denne tredje singelen i serien inneholder et 70-talls bilde av Elvis på forsiden, og den kom i et pappomslag.


1. Suspicious Minds – 2. Snowbird

5 Shape CD Box – 2000 – BMG USA

This collector's release was produced by Collectables Records Corp. under license from BMG. This release consisted of a box of wood with five "Shaped" one track CDs. It was released in a limited edition of 5000, and all boxes contained a numbered certificate. All records came in a standard jewel case without front cover.


Denne samler-utgivelsen ble laget av Collectables Records Corp på lisens fra BMG. Utgivelsen består av en boks i treverk med 5 stk. «shaped» ett spors CD-plater. Den ble utgitt i et begrenset opplag på 5000, og alle boksene inneholder et nummerert sertifikat. Alle platene kom i vanlige Jewel Case uten frontomslag.


CD 1: 1. Hound Dog - CD 2: 1. Don´t Be Cruel - CD 3: 1. Are You Lonesome Tonight? - CD 4: 1. Jailhouse Rock - CD 5: 1. Heartbreak Hotel

Suspicious Minds | Live – 2001 – BMG EU

This single was released to promote the CD collections The 50 Greatest Hits (2000) and The Live Greatest Hits (2001). The single came in a Slim Jewel Case.


Denne singelen ble gitt ut i anledning utgivelsene The 50 Greatest Hits (2000) og The Live Greatest Hits (2001). Singelen ble utgitt i Slim Jewel Case.


1. Suspicious Minds (Radio Edit – Live Las Vegas, Nevada August 12, 1970 MS) – 2. Suspicious Minds (Studio Version) – 3. The Wonder Of You (Previously Unreleased Version)

America The Beautiful – 2001 – BMG EU/ Taiwan

This single was released in the wake of the terrorist attacks on the World Trade Center on September 11th 2001. The revenue from this album benefitted the organization Red Cross. This is the European version, and this came in a regular Jewel Case.


Denne singelen ble gitt ut i kjølvannet av terrorangrepene 11. september 2001. Inntektene fra denne platen gikk til Røde Kors. Dette er den europeiske utgaven, og denne kom i vanlig Jewel Case.


1. If I Can Dream – 2. America The Beautiful (Live Las Vegas, Nevada December 6, 1975 MS) – 3. Amazing Grace – 4. If I Can Dream (Video)

America The Beautiful – 2001 – BMG USA

This single was released in the wake of the terrorist attacks on the World Trade Center on September 11th 2001. The revenue from this album benefitted the organization Red Cross. This is the US version, and this came in a regular Jewel Case.


Denne singelen ble gitt ut i kjølvannet av terrorangrepet 11. september 2001. Inntektene fra denne platen gikk til Røde Kors. Dette er den amerikanske utgaven, og denne kom i vanlig Jewel Case.


1. If I Can Dream – 2. America The Beautiful (Live Las Vegas, Nevada December 6, 1975 MS) – 3. Amazing Grace – 4. If I Can Dream (Video)

Patriot (Limited Collector’s Edition) – 2001 – BMG USA

This American single was released to commemorate the 25th anniversary of Elvis' death in 2002 (released late 2001). The version of "An American Trilogy" which is included on this release, taken from Hampton Roads on April 9th 1972, had not previously been released on an official CD. This single that was distributed in the United States as a limited edition, was released in a regular Jewel Case.


Denne amerikanske singelen ble gitt ut i anledning 25-årsmarkeringen av Elvis’ bortgang i 2002 (utgitt sent 2001). Den versjonen av «An American Trilogy» som er inkludert på denne utgivelsen, hentet fra Hampton Roads 9. april 1972, hadde ikke tidligere vært utgitt på offisiell CD. Singelen som kun ble distribuert i USA i et begrenset opplag, ble utgitt i vanlig Jewel Case.


1. America The Beautiful (Live Las Vegas, Nevada December 6, 1975 MS) – 2. An American Trilogy (Live Hampton Roads, Virginia April 9, 1972 – Previously Unreleased On CD) – 3. If I Can Dream (Alternate Take 4)

The Patriot Box – 2001 – BMG USA

This American CD box contains the singles Patriot and Elvis Presley: Patriot (Promo CD). The content of these two singles are identical with the originals. The Patriot Box was produced exclusively for WorldwideElvis.com, and came in a limited edition with numbered boxes. Both CD singles came in a regular Jewel Case.


Denne amerikanske CD-boksen inneholder singlene Patriot og Elvis Presley: Patriot (Promo CD). Innholdet på disse to singlene er identisk med originalene. The Patriot Box ble produsert eksklusivt for WorldwideElvis.com, og kom i et begrenset opplag med nummererte bokser. Begge CD-singlene kom i vanlig Jewel Case.


CD 1 Patriot: 1. America The Beautiful (Live Las Vegas, Nevada December 6, 1975 MS) – 2. An American Trilogy (Live Hampton Roads, Virginia April 9, 1972) – 3. If I Can Dream (Alternate Take 4)

CD 2 Elvis Presley: Patriot - Promotional Release: 1. America The Beautiful (Live Las Vegas, Nevada December 6, 1975 MS) – 2. An American Trilogy (Live Hampton Roads, Virginia April 9, 1972) – 3. If I Can Dream (Alternate Take 4)

That's The Way It Is EP – 2001 – BMG UK

This UK single was released in conjunction with the 3CD box set That's The Way It Is: Special Edition. All four tracks were taken from this release. The single was released in a limited edition, with a numbered cardboard sleeve.


Denne engelske singelen ble utgitt i forbindelse med 3CD-boksen That’s The Way It Is: Special Edition. Samtlige 4 spor er hentet fra denne utgivelsen. Singelen ble utgitt i et begrenset opplag, med nummererte pappomslag.


1. I Just Can't Help Believin' (Live Las Vegas August 11, 1970 DS) – 2. Patch It Up (Live Las Vegas August 12, 1970 DS) – 3. Mary In The Morning – 4. Bridge Over Troubled Water

A Little Less Conservation: Elvis vs JXL - 2002 - BMG EU/South Africa/ Argentina/ Australia/ Brazil/ Chile/ India/ Italy/ Japan/ Malaysia/ Mexico/Taiwan/ Philippines/ Thailand/ USA/ Venezuela

The single "A Little Less Conversation", a Remix version of a lesser known song from 1968 made by JXL, was originally released in conjunction with the World Cup 2002. It was initially used in a Nike commercial. When the song became a huge hit, the single was later released worldwide. The version of the song that was used in this remix is the one that was recorded in connection with the Comeback Special in June 1968 (not the single/ soundtrack version from the movie Live A Little, Love A Little). The single promoted the hit song collection ELV1S 30 # 1 Hits. It was released in both a Digi Pack and a Slim Jewel Case.


Singelen «A Little Less Conversation», med Remix-versjonen av denne mindre kjente sangen fra 1968 gjort av JXL, ble opprinnelig utgitt i forbindelse med Fotball VM 2002. Den ble brukt i en Nike reklame, men ble som kjent en stor hit, og singelen ble senere lansert over hele verden. Den versjonen av låten som ble benyttet er den som ble spilt inn i forbindelse med Comeback Special i juni 1968 (ikke singel-/ album-versjonene fra filmen Live A Little, Love A Little). Singelen promoterte hit-samlingen ELV1S 30 #1 Hits. Den ble utgitt både i Digipack og Slim Jewel Case.


1. Elvis vs JXL Radio Edit Remix – 2. Elvis vs JXL 12" Extended Remix – 3. A Little Less Conservation (Original Elvis Presley Version)

Elvis vs JXL – 2002 – BMG Venezuela

This single from Venezuela has similar content to the one mentioned above. This is a 3-inch single, which was released in a cardboard sleeve. It was released to promote the hit collection ELV1S 30 # 1 Hits.


Denne singelen fra Venezuela har tilsvarende innhold som på den som er nevnt ovenfor. Dette er en 3-tommers singel, som ble utgitt i pappomslag. Den ble utgitt i anledning hit-samlingen ELV1S 30 #1 Hits.


1. Elvis vs JXL Radio Edit Remix – 2. Elvis vs JXL 12" Extended Remix – 3. A Little Less Conservation (Original Elvis Presley Version)

Burning Love – 2002 – BMG EU/ Australia/ Brazil/ Korea/ Mexico/ Taiwan

This single was released in conjunction with the international launch of ELV1S 30 # 1 Hits. It came in a Slim Jewel Case.


Denne singelen ble gitt ut i forbindelse med den internasjonale storsatsningen av ELV1S 30 #1 Hits. Den kom i Slim Jewel Case.


1. Burning Love (Mixed and Mastered Version from ELV1S 30 #1 Hits) – 2. Burning Love (Original Version) – 3. Burning Love (Alternate Take 2)

Burning Love – 2002 – BMG EU

This rare single was withdrawn shortly after release. The above mentioned 3-track CD with the same name and cover is easily accessible, while this single with only two tracks are very difficult to obtain. It came in a cardboard sleeve.


Denne sjeldne singelen ble trukket tilbake rett etter utgivelse. Den ovenfor nevnte 3-spors CD-platen med samme navn og omslag er lett tilgjengelig, mens denne singelen med bare to spor er svært vanskelig å få tak i. Den kom i et pappomslag.


1. Burning Love (Mixed and Mastered Version from ELV1S 30 #1 Hits) – 2. Burning Love (Original Version)

Rubberneckin': Paul Oakenfold Remix – 2003 – BMG USA/ EU/ Canada/ South Africa/ Japan/ Argentina/ Brazil/ Taiwan/ Australia

The single "Rubberneckin'", with the Remix version of this song from 1969 made by Paul Oakenfold, was released in conjunction with the CD release Elvis: 2nd To None… a direct sequel to the hit collection ELV1S 30 # 1 Hits. The single can also be considered as a sequel to the #1 hit "A Little Less Conversation" (2002). The single was released in both regular a Jewel Case and a Slim Jewel Case.


Singlen «Rubberneckin’», med Remix-versjonen av denne sangen fra 1969 gjort av Paul Oakenfold, ble utgitt i forbindelse med CD-utgivelsen Elvis:2nd To None, som var en direkte oppfølger til hitsamlingen ELV1S 30 #1 Hits. Singelen må også anses som oppfølger til #1 låten «A Little Less Conversation» (2002). Singelen ble utgitt i både vanlig Jewel Case og Slim Jewel Case.


1. Rubberneckin´ (Paul Oakenfold Remix - Radio Edit) – 2. Rubberneckin´ (Paul Oakenfold Remix - 12" Extended) – 3. Rubberneckin´ (Original)

Rubberneckin': The Singles Collection – 2003 – BMG Netherlands

This collector's edition of "Rubberneckin'" contains a 12-inch vinyl, a CD in a cardboard cover, a CD in a Digipack and a CD in a Slim Jewel Case. This was released in conjunction with the CD Elvis: 2nd To None.


Denne samler-utgaven av «Rubberneckin’» inneholder en 12-tommers vinyl, en CD i pappcover, en CD i Digipack, og en CD i Slim Jewel Case. Utgitt i forbindelse med CD-platen Elvis:2nd To None.


LP: 1. Rubberneckin' (Paul Oakenfold Remix - Radio Edit) – 2. Rubberneckin' (Paul Oakenfold Remix - 12" Extended) – 3. Rubberneckin' (Original)

CD 1 (cardboard cover): 1. Rubberneckin' (Paul Oakenfold Remix - Radio Edit) – 2. Rubberneckin' (Original)

CD 2 (Digipack): 1. Rubberneckin' (Paul Oakenfold Remix - Radio Edit) – 2. Rubberneckin' (Paul Oakenfold Remix - 12" Extended) – 3. Rubberneckin' (Original)

CD 3 (Slim Jewel Case): 1. Rubberneckin' (Paul Oakenfold Remix - Radio Edit) – 2. Rubberneckin' (Paul Oakenfold Remix - 12" Extended) – 3. Rubberneckin' (Original)

Lid Rock: 2nd To None – 2003 – BMG USA

This very rare and special edition of "Rubberneckin'" was only sold with a large cup at Regal Cinemas in the United States, on October 3rd, 2003. The CD, which was applied in the lid of the cups, came in two different versions, but the content was however the same on both.


Denne meget sjeldne og spesielle utgaven av «Rubberneckin’» ble kun solgt sammen med et stort drikkebeger på Regal-kinoene i USA, den 3. oktober 2003. CD-platene, som var implementert i lokket på begrene, kom i to forskjellige utgaver, men innholdet var dog det samme på begge to.


1. Blue Suede Shoes – 2. Trouble – 3. Bonus Elvis Video: A Little Less Conversation

That's All Right – 2004 – BMG EU/ Australia/ USA/ Taiwan/ Canada

This single was released to honor the 50th celebration of Elvis' first single. The single was released in a Slim Jewel Case. The US edition came in a regular Jewel Case, where the CD was housed in a gray vinyl replica bag.


Denne singelen ble gitt ut i anledning 50-årsmerkeringen av Elvis’ første singel. Singelen ble utgitt i Slim Jewel Case. USA-utgaven kom i vanlig Jewel Case, der selve CD-platen lå i en grå Vinylreplika-pose.


1. That's All Right – 2. Blue Moon Of Kentucky – 3. That`s All Right (Alternate Takes 1, 2 & 3)

TV Guide - That's All Right – 2004 – BMG USA

The American magazine TV Guide was celebrating the 50th anniversary of the release of Elvis' first single "That's All Right" by including a mini CD as an attachment to the magazine. This one-track-single featured an, at the time, unreleased live version of this classic song. The magazine was also issued with three different front covers, with images taken from the three decades of Elvis' career.


Det amerikanske magasinet TV Guide markerte 50 års jubileet for utgivelsen av Elvis’ første singel «That’s All Right», ved å inkludere en mini CD som vedlegg i magasinet. Denne ett-spors singelen inneholdt en da uutgitt liveversjon av den klassiske låten. Bladet ble også utgitt med 3 forskjellige omslag, med bilder hentet fra de 3 forskjellige tiårene i Elvis’ aktive karriere.


1. That’s All Right (Live Las Vegas August 11, 1970 DS)

18 UK #1 Hits – 2005 – BMG UK/ Japan

This 18CD box was released in conjunction with the 70 years celebration of Elvis' birthday (January 8, 1935). The box contains all of Elvis' 18 #1 singles in the UK (he has since then been listed with further three #1 hits in the UK). The singles were produced in very tasteful vinyl replicas. The singles were sold separately, so one could gather up all over a period of 18 weeks during the winter/ spring of 2005. The box was released in a limited edition and all the CD singles were numbered. 7 of the singles were included in the similar second box set Elvis # 1 Singles (2006), while none of these singles were included in the third box set Elvis The King: 18 Of The Greatest Singles Ever (2007).


Denne 18CD boksen ble gitt ut i anledning 70 års markeringen av Elvis’ fødselsdag (8. januar 1935). Boksen inneholder samtlige av Elvis’ 18 #1 singler i Storbritannia (han er senere blitt registrert med ytterligere tre #1 hits i Storbritannia). Singlene ble laget i svært smakfulle vinylreplika. Singlene ble solgt hver for seg, slik at man kunne samle opp alle over en periode på 18 uker vinteren/ våren 2005. Den ble utgitt i et begrenset opplag og alle CD-singlene var nummerert. 7 av singlene var inkludert i den tilsvarende boksen Elvis #1 Singles (2006), mens ingen av disse singlene var inkludert på Elvis The King: 18 Of The Greatest Singles Ever (2007).


CD 1: All Shook Up/ That's When Your Heartaches Begin/ Heartbreak Hotel - CD 2: Jailhouse Rock/ Treat Me Nice/ Treat Me Nice (Movie Version) - CD 3: One Night/ I Got Stung/ One Night Of Sin - CD 4: A Fool Such As I/ I Need Your Love Tonight/ A Fool Such As I - CD 5: It's Now Or Never/ Make Me Know It/ A Mess Of Blues - CD 6: Are You Lonesome To-Night?/ I Gotta Know/ Are You Lonesome Tonight? (Laughing Version) - CD 7: Wooden Heart/ Tonight Is So Right For Love/ Puppet On A String - CD 8: Surrender/ Lonely Man/ Lonely Man (Solo Version) - CD 9: His Latest Flame/ Little Sister/ His Latest Flame (Alternate Take 4) - CD 10: Rock-A-Hula Baby/ Can't Help Falling In Love/ Can't Help Falling In Love (Movie Version) - CD 11: Good Luck Charm/ Anything That's Part Of You/ Good Luck Charm (Alt. Version) - CD 12: She's Not You/ Just Tell Her Jim Said Hello/ She's Not You (Alternate Take 1) - CD 13: Return To Sender/ Where Do You Come From/ Girls! Girls! Girls! - CD 14: (You're The) Devil In Disguise/ Please Don't Drag That String Around/ (You're The) Devil In Disguise (Alternate Takes 2 & 3) - CD 15: Crying In The Chapel/ I Believe In The Man In The Sky/ Milky White Way - CD 16: The Wonder Of You/ Mama Liked The Roses/ Let It Be Me - CD 17: Way Down/ Pledging My Love/ Way Down (Alt. Version) - CD 18: A Little Less Conversation (Elvis vs JXL Radio Edit Remix)/ A Little Less Conversation (Elvis vs JXL 12" Extended Remix)

TV Guide - Young And Beautiful - 2005 – BMG USA

The American magazine TV Guide celebrated "Elvis Week" in August 2005 by releasing the magazine with 4 different covers, where the pictures were taken from the period 1955 to 1968. The song "Young And Beautiful", taken from the movie Jailhouse Rock, was attached as a one-track mini CD. This version (alternate take 11) of "Young and Beautiful" was at the time a previous unreleased version.


Det amerikanske magasinet TV Guide markerte «Elvis Week» i august 2005 med å gi ut magasinet med 4 forskjellige omslag, der bildene var hentet fra perioden 1955 til 1968. Sangen «Young And Beautiful», hentet fra filmen Jailhouse Rock, var vedlagt som en ett-spors mini CD. Denne versjonen (tagning 11) av «Young And Beautiful» var den gangen en tidligere uutgitt versjon.


1. Young And Beautiful (Alternate Take 11)

Heartbreak Hotel – 2006 – BMG USA/ EU/ Australia

This single was released in conjunction with the 50th anniversary of Elvis' first RCA single. The single was released in a Slim Jewel Case. The US edition came in a regular Jewel Case.


Denne singelen ble gitt ut i anledning 50-årsmerkeringen av Elvis’ første RCA singel. Singelen ble utgitt i Slim Jewel Case. USA-utgaven kom i vanlig Jewel Case.


1. Heartbreak Hotel – 2. I Was The One – 3. Heartbreak Hotel (Alternate Take 6)

Elvis #1 Singles – 2006 – BMG USA/ Japan

This 20CD box was released in conjunction with the 50 year celebration of Elvis' first recording session with RCA and his first #1 pop single; "Heartbreak Hotel". The box contains all of Elvis' 21 #1 singles (*) in the United States (the single "Hound Dog"/ "Do not Be Cruel" counting two #1 chart positions since both the A and the B side topped the chart). This box contains singles in vinyl replica. It was released in a limited edition and all the boxes are numbered. 7 of the singles were included in the similar box set 18 UK # 1 Hits (2005), and 9 of these singles were included in the box set Elvis The King: 18 Of The Greatest Singles Ever (2007).

(*) 18 singles reached # 1 on the Billboard/ “Return To Sender” (#2 on Billboard - #1 on Cash Box)/ “In The Ghetto” (#3 on Billboard - #1 on Cash Box/ Record World)/ “Burning Love” (#2 on Billboard - #1 on Cash Box)


Denne 20CD boksen ble utgitt i anledning 50 års markeringen av Elvis’ første innspillingssesjon med RCA, og hans første #1 pop singel; «Heartbreak Hotel». Boksen inneholder samtlige av Elvis’ 21 #1 singler (*) i USA (singelen «Hound Dog»/ «Don’t Be Cruel» ga to #1 plasseringer da både A og B-siden toppet listen). Også denne boksen inneholder singler i vinylreplika. Den ble utgitt i et begrenset opplag og alle boksene er nummerert. 7 av singlene var inkludert i den tilsvarende boksen 18 UK #1 Hits (2005), og 9 av disse singlene var inkludert i boksen Elvis The King: 18 Of The Greatest Singles Ever (2007).

(*) 18 singler nådde #1 på Billboard/ «Return To Sender» (#2 på Billboard - #1 på Cash Box)/ «In The Ghetto» (#3 på Billboard - #1 på Cash Box/ Record World)/ «Burning Love» (#2 på Billboard - #1 på Cash Box)


CD 1: Heartbreak Hotel/ I Was The One - CD 2: I Want You, I Need You, I Love You/ My Baby Left Me - CD 3: Hound Dog/ Don´t Be Cruel - CD 4: Love Me Tender/ Any Way You Want Me (That´s How I Will Be) - CD 5: Too Much/ Playing for Keeps - CD 6: All Shook Up/ That´s When Your Heartaches Begin - CD 7: Teddy Bear/ Loving You - CD 8: Jailhouse Rock/ Treat Me Nice - CD 9: Don´t/ I Beg Of You - CD 10: Hard Headed Woman/ Don´t Ask Me Why - CD 11: A Big Hunk O´ Love/ My Wish Came True - CD 12: Stuck on You/ Fame and Fortune - CD 13: It´s Now or Never/ A Mess of Blues - CD 14: Are You Lonesome Tonight?/ I Gotta Know - CD 15: Surrender/ Lonely Man - CD 16: Good Luck Charm/ Anything That´s Part of You - CD 17: Return to Sender/ Where Do You Come From - CD 18: In the Ghetto/ Any Day Now - CD 19: Suspicious Minds/ You´ll Think of Me - CD 20: Burning Love/ It's A Matter of Time

TV Guide - It Won't Seem Christmas Without You – 2006 – BMG USA

This December 11th issue of the American magazine TV Guide included a CD-ROM with a at the time unreleased alternate take of the Christmas song «It Won't Seem Christmas Without You».


Dette nummeret av det amerikanske magasinet TV Guide fra 11. desember 2006 inneholdt en CD-ROM med en tidligere uutgitt alternativ versjon av «It Won't Seem Christmas Without You».


1. It Won't Seem Like Christmas Without You (Alternate Take 3) – 2. Blue Hawaii – Video from the 'NBC TV Show' – 3. Picture gallery

Elvis The King: 18 Of The Greatest Singles Ever – 2007 – Sony/BMG EU

This 18CD box was released in conjunction with the 30 years anniversary of Elvis' death. This box contains singles in vinyl replica. The singles were sold separately, so one could gather up all the singles over a period of 18 weeks during the autumn/ winter of 2007. After the initial 18 weeks the box set was sold complete. The box was available in both a wide and a narrow shape, where the narrow version did not contain inner sleeves of the singles. None of these singles were included on the corresponding box set 18 UK # 1 Hits (2005), while 9 of the singles were included on Elvis # 1 Singles (2006).


Denne 18CD boksen ble gitt ut i anledning 30 års markeringen av Elvis’ bortgang. Også denne boksen inneholdt singler i vinylreplika. Singlene ble solgt hver for seg, slik at man kunne samle opp alle over en periode på 18 uker høsten/ vinteren 2007. I etterkant ble boksen solgt komplett. Boksen var tilgjengelig både i bred og smal utgave, der den smale utgaven ikke inneholdt inneromslag på singlene. Ingen av disse singlene var inkludert på den tilsvarende boksen 18 UK #1 Hits (2005), mens 9 av singlene var inkludert på Elvis #1 Singles (2006).


CD 1: Heartbreak Hotel/ I Was The One/ Heartbreak Hotel (Alternate Take 6) - CD 2: Suspicious Minds/ You´ll Think Of Me/ Suspicious Minds (Alternate Take 7) - CD 3: Blue Suede Shoes/ Tutti Frutti/ Lawdy, Miss Clawdy (Alternate Take 1) - CD 4: Hound Dog/ Don´t Be Cruel/ Any Way You Want Me (Master) - CD 5: Teddy Bear/ Loving You/ Loving You (Farm Version, Alternate Take 6) - CD 6: Party/ Got A Lot O´ Livin´ To Do!/ Got A Lot O´ Livin´ To Do! (Movie Master, Alternate Take 17) - CD 7: Don´t/ I Beg Of You/ I Beg Of You (Alternate Take 5) - CD 8: Hard Headed Woman/ Don´t Ask Me Why/ Steadfast, Loyal And True (Undubbed Master) - CD 9: King Creole/ Dixieland Rock/ King Creole (Alternate Take 18) - CD 10: A Big Hunk O' Love/ My Wish Came True/ A Big Hunk Of Love (Alternate Take 1) - CD 11: Wear My Ring Around Your Neck/ Doncha Think It´s Time/ Doncha Think It´s Time (Alternate Take 48) - CD 12: If I Can Dream/ Memories/ If I Can Dream (Alternate Take 1) - CD 13: Viva Las Vegas/ What´d I Say/ Viva Las Vegas (Alternate Takes 1 & 2) - CD 14: In The Ghetto/ Any Day Now/ In The Ghetto (Alternate Take 3) - CD 15: You Don´t Have to Say You Love Me/ Patch It Up/ Patch It Up (Alternate Take 9) - CD 16: Always On My Mind/ Separate Ways/ Always On My Mind (Alternate Take 2) - CD 17: An American Trilogy/ The First Time I Ever Saw Your Face/ An American Trilogy (Live Hawaii January 14, 1973) - CD 18: Burning Love/ It´s A Matter Of Time/ Burning Love (Alternate Take)

Discover Elvis Presley – 2007 - Sony/BMG USA/ Canada

Discover Elvis Presley was the first part in a "Discover Series" sold through Walmart (under license from BMG) in the United States. This CD single was released in a cardboard sleeve. Additionally, the series consisted of MP3 downloads, spread on 4 parts, where all the tracks were taken from the CD release The Essential Elvis Presley (2007).


Discover Elvis Presley var første del i en «Discover-serie» solgt via Walmart (på lisens fra BMG) i USA. Denne CD-singelen ble utgitt i pappomslag. Videre besto serien av MP3 nedlastinger, fordelt over 4 deler, der samtlige spor var hentet fra CD-utgivelsen The Essential Elvis Presley (2007).


1. Heartbreak Hotel – 2. Hound Dog – 3. Suspicious Minds – 4. Fever – 5. Kentucky Rain – 6. Viva Las Vegas (MP3-Download)

Baby Let's Play House: Spankox Re:Version – 2008 - SPG Music

In 2008, DJ Spankox made a new remix version of "Baby Let's Play House" in the same vein as JXL did it with "A Little Less Conversation" in 2002. This single is very special in the sense that it is a combined CD and vinyl. One side is a CD, while the other side can be played as a vinyl. This was the first time such a record saw the light of day. The single came in a cardboard sleeve.


I 2008 produserte DJ Spankox en ny remixversjon av «Baby Let’s Play House» i samme gate som JXL gjorde det med «A Little Less Conversation» i 2002. Denne singelen er meget spesiell i den forstand at det er en kombinert CD og vinyl. Den ene siden er en CD, mens den andre siden kan avspilles som en vinyl. Dette var den første gangen en sånn utgivelse så dagens lys. Singelen kom i et pappomslag.


1. Baby Let's Play House (Spankox Remix - Radio Edit) – 2. Baby Let's Play House (Spankox Remix - Extended Edit) – 3. Baby Let's Play House (Original Version)

Baby Let's Play House: Spankox Remix – 2008 - Sony/BMG USA

A parallel single as the one mentioned above, but without the vinyl side. This is the only official BMG release of this remix. It was only sold through Graceland and EPE's own web shop. The single came in a cardboard sleeve.


Dette er en tilsvarende singel som den nevnt ovenfor, dog uten vinyl-siden. Denne, som er den eneste BMG-utgivelsen av Spankox-remiksen, ble kun solgt via Graceland eller EPE’s egen webbutikk. Singelen kom i et pappomslag.


1. Baby Let's Play House (Spankox Remix - Radio Edit) – 2. Baby Let's Play House (Spankox Remix - Extended Edit) – 3. Baby Let's Play House (Original Version)

Viva Elvis - Suspicious Minds – 2010 - Sony EU

Sources; www.elvisoncd.com - Dale Hampton; Elvis For CD Fans Only - Wikipedia - Billboard.com - ELVIS and his MUSIC